การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
The Development of Mathematics Skill Packages on Exponencial Function and Loggalithm Function for Mathayom Suksa 5 Students in Pibunwittayalai School Lobburi Province

: ชื่อผู้วิจัย อภิญญาลักษณ์ โพธิ์เจริญ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2552
: 2592

logo onec
`

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีThe Development of Mathematics Skill Packages on Exponencial Function and Loggalithm Function for Mathayom Suksa 5 Students in Pibunwittayalai School Lobburi Province is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.