การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับอาจารย์พยาบาล
The Development of Training Curriculum on Systems Thinking Process Development for Nursing Instructor

: ชื่อผู้วิจัย มกราพันธุ์ จูฑะรสก
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2551
: 732

logo onec
`

การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับอาจารย์พยาบาลThe Development of Training Curriculum on Systems Thinking Process Development for Nursing Instructor is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.