การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับอาจารย์พยาบาล
The Development of Training Curriculum on Systems Thinking Process Development for Nursing Instructor

: ชื่อผู้วิจัย มกราพันธุ์ จูฑะรสก
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2551
: 442

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด