อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
The Influence of Leader – Member Exchange, Organizational Fairness and Organizational Citizenship Behavior on Job Performance of Non Official Burapha Faculty

: ชื่อผู้วิจัย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2551
: 402

logo onec
`

อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยThe Influence of Leader – Member Exchange, Organizational Fairness and Organizational Citizenship Behavior on Job Performance of Non Official Burapha Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.