การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
An Analysis of Teacher Change in the Local Science Project

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2549
: 400

logo onec
`

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นAn Analysis of Teacher Change in the Local Science Project is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.