การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
An Analysis of Teacher Change in the Local Science Project

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2549
: 335

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด