เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง และลุ่มน้ำลำตะเพิน จ.กาญจนบุรี
School Network for Health Promotion and Upland Area Conservation in Lower Kwai Yai Basin and Lam Tapern Basin, Kanchanaburi Province

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์วราพร ศรีสุพรรณ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 243

logo onec
`

เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง และลุ่มน้ำลำตะเพิน จ.กาญจนบุรี School Network for Health Promotion and Upland Area Conservation in Lower Kwai Yai Basin and Lam Tapern Basin, Kanchanaburi Province is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.