รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับประถมศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2559
: 6480

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

ปัจจุบันบทบาทของจีนในสังคมโลกมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมไทยได้เกิดกระแสนิยมเรียนภาษาจีนมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความสำคัญต่อการจัดเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อมุ่งเน้น ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ใช้ทักษะภาษาจีนด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้ระบุให้โรงเรียนจัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไป ซึ่งหากโรงเรียนใดมีความพร้อมด้านภาษาจีนจึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ จากนโยบายฯ ดังกล่าว พบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษา ประสบกับปัญหาและอุปสรรคนานัปการที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเฉพาะระดับประถมศึกษา ได้ทำการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยการบริหารจัดการ หลักสูตร สื่อการสอน ผู้สอน ผู้เรียน และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือสถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีนในระดับประถมศึกษา ทั้งสิ้น 141 แห่ง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐ 17 แห่ง โรงเรียนสอนภาษาจีน 50 แห่ง โรงเรียนเอกชน 49 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 25 แห่ง นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอีกจำนวน 18 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

`

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับประถมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.