การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
A Research Project to Create a Model School for Inclusion of the Normal and Special Needs Children

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2550
: 1412

logo onec
`

การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษA Research Project to Create a Model School for Inclusion of the Normal and Special Needs Children is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.