การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม
The development potential research of teachers under the office of Loei Educational service Area 1 by participatory action research

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราพร เกษสังข์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครู
: ปี 2551
: 709

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด