รูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน
Research Administration Model in Private Universities

: ชื่อผู้วิจัย ดร. ศรุดา ชัยสุวรรณ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2551
: 585

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด