รูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน
Research Administration Model in Private Universities

: ชื่อผู้วิจัย ดร. ศรุดา ชัยสุวรรณ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2551
: 747

logo onec
`

รูปแบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชน Research Administration Model in Private Universities is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.