แบบจำลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Proposed E-Learning Distance Education Model For Regional Universities in Northeast Thailand

: ชื่อผู้วิจัย นายสุรเชต น้อยฤทธิ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 419

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด