รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน
Credit Bank System

: ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2558
: 1752

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การสะสมหน่วยการเรียนรู้เป็นการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้นำผลการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงาน หรืออาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มาเทียบโอนกันได้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเชื่อมโยงการเรียนรู้ หรือประสบการณ์การทำงานสามารถพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและความซํ้าซ้อน และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาประเทศในที่สุด
ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ ทำการศึกษาและพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาระบบการรับรองผลการเรียนรู้สำหรับการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบความรู้และประสบการณ์ของประเทศไทยและต่างประเทศ ๒) เพื่อวิเคราะห์เชิงระบบของระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านโครงสร้าง การจัดการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกลยุทธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และ ๓) เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการวิจัยโดยสรุป ดังนี้ ๑) ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น วิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง และ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์ สาธารณรัฐเกาหลี วิจัยโดย ดร. สมศักดิ์ นาวายุทธ และเครือรัฐออสเตรเลีย วิจัยโดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ๒) การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาระดับนโยบาย และผู้เกี่ยวข้อง ๓) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปฏิบัติ
ผลการศึกษาพบว่า ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ บางประเทศมีการเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ์และสะสมหน่วยการเรียนรู้ (เกาหลี) บางประเทศดำเนินการเฉพาะเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ และมีการสะสมผลการเรียนบ้างในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง (ญี่ปุ่น) บางประเทศมีการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (เครือรัฐออสเตรเลีย) สำหรับประเทศไทยดำเนินการในด้านการเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ์และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

`

รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับศึกษาขั้นพื้นฐานCredit Bank System is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.