การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี
A Development of Educational Management Process for Learning Support of Basic Education Schools in Nonthaburi Province

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2552
: 1001

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-