การพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงการ
The Development of Ability in Using Languages for Communication of Prathom Suksa 6 Students ,Through a Project Learning Approach

: ชื่อผู้วิจัย ศศิธร อินตุ่น
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2551
: 901

logo onec
`

การพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงการThe Development of Ability in Using Languages for Communication of Prathom Suksa 6 Students ,Through a Project Learning Approach is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.