การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of Spelling Exercises on the Thai Words Spelling with Different Final Consonants for Prathom Suksa 3 Students

: ชื่อผู้วิจัย พรรณี คงชนะ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2551
: 1491

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด