การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of Spelling Exercises on the Thai Words Spelling with Different Final Consonants for Prathom Suksa 3 Students

: ชื่อผู้วิจัย พรรณี คงชนะ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2551
: 2024

logo onec
`

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3The Development of Spelling Exercises on the Thai Words Spelling with Different Final Consonants for Prathom Suksa 3 Students is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.