ทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในในโรงเรียนและชุมชน
A Grounded Theory of Transformational Leadership School for Environment Managementin School and Community.

: ชื่อผู้วิจัย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 440

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด