ทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในในโรงเรียนและชุมชน
A Grounded Theory of Transformational Leadership School for Environment Managementin School and Community.

: ชื่อผู้วิจัย นายปฐมเกียรติ ไชยคำ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 685

logo onec
`

ทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในในโรงเรียนและชุมชนA Grounded Theory of Transformational Leadership School for Environment Managementin School and Community. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.