การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาบริโภคศึกษา
Integrated learning provision based on the Sufficiency Economy Philosophy in consumer education course

: ชื่อผู้วิจัย กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 598

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด