การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาบริโภคศึกษา
Integrated learning provision based on the Sufficiency Economy Philosophy in consumer education course

: ชื่อผู้วิจัย กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 970

logo onec
`

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาบริโภคศึกษาIntegrated learning provision based on the Sufficiency Economy Philosophy in consumer education course is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.