การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ
The Development of an Instructional Model to Enhance Professional Ethics for Business Administration Students

: ชื่อผู้วิจัย ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2552
: 845

logo onec
`

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจThe Development of an Instructional Model to Enhance Professional Ethics for Business Administration Students is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.