การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ
The Development of an Instructional Model to Enhance Professional Ethics for Business Administration Students

: ชื่อผู้วิจัย ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2552
: 555

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด