ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมแผนการสอนรู้คิด รู้กิน รู้เก็บ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
The result of Learning Plan about how to think , eat and save money for the future of Grade 4 students The Prince Royal’s College, Chiang Mai

: ชื่อผู้วิจัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2551
: 1901

logo onec
`

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมแผนการสอนรู้คิด รู้กิน รู้เก็บ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่The result of Learning Plan about how to think , eat and save money for the future of Grade 4 students The Prince Royal’s College, Chiang Mai is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.