ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมแผนการสอนรู้คิด รู้กิน รู้เก็บ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
The result of Learning Plan about how to think , eat and save money for the future of Grade 4 students The Prince Royal’s College, Chiang Mai

: ชื่อผู้วิจัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ประถม-มัธยมศึกษา
: ปี 2551
: 1494

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-