การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน PPSDE Model และการประเมินตามหลักธรรม เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
A Study on the Achievement in Biology and Critical Thinking of Mattayomasuksa 5 students using Instructional PPSDE Model and Moral Assessment to Encourage Critical Thinking

: ชื่อผู้วิจัย กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ประถม-มัธยมศึกษา
: ปี 2551
: 1025

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-