ผลการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ำใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเรียนได้ ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย
Resource of development the behavior ethics for kindness of Educable Mentally Retarded group level 3 by using Yuvavaiyavajjamai activity

: ชื่อผู้วิจัย โต้ง พรมกุล
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2551
: 400

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-