การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 : บุพปัจจัยและผลลัพธ์
Education Management For Individualized Instruction of Student with Special Needs Maha Sarakham Education Service Area Zone 1 : antecedents factors and Outcomes

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ประภัสสร ปรีเอี่ยม
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2552
: 766

logo onec
`

การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 : บุพปัจจัยและผลลัพธ์ Education Management For Individualized Instruction of Student with Special Needs Maha Sarakham Education Service Area Zone 1 : antecedents factors and Outcomes is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.