กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการดำเนินการโครงงานทางสังคม
KMUTT Students’ Learning Process through Social Project Implementation

: ชื่อผู้วิจัย ดร.จุรีพร กาญจนการุณ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2551
: 1228

logo onec
`

กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการดำเนินการโครงงานทางสังคมKMUTT Students’ Learning Process through Social Project Implementation is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.