กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านการดำเนินการโครงงานทางสังคม
KMUTT Students’ Learning Process through Social Project Implementation

: ชื่อผู้วิจัย ดร.จุรีพร กาญจนการุณ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2551
: 838

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด