การรู้สิ่งแวดล้อม ความตระหนักและแนวคิดในการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
Environmental Literacy, Awareness and the concept of adaptation to climate change of Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) Students.

: ชื่อผู้วิจัย นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น
: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2558
: 4571

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและแนวคิดนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน โดยใช้แบบวัดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน ร่วมกับกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)มีความรู้ทางสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้ด้านนิเวศวิทยาอยู่ในระดับสูง แต่มีความรู้ด้านประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ มีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมภาพรวมอยู่ในระดับสูงมีความเข้าใจและแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนโดยรวมของนักเรียนพบว่า อยู่ในระดับที่สูงมากการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่มีเพศต่างกันมีความรู้ ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม และแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้มีความสำคัญต่อความรู้ ความตระหนักและแนวคิดของนักเรียน ดังนั้นหากต้องการให้นักเรียน เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน มีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยการเน้นการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และการทำกิจกรรม ก็จะสามารถพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนได้

`

การรู้สิ่งแวดล้อม ความตระหนักและแนวคิดในการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) Environmental Literacy, Awareness and the concept of adaptation to climate change of Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) Students. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.