การวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2552
: 1345

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-