ผลการออกกำลังกายโดยใช้แนวการฝึกแบบพลัยโอเมตริก และการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬา ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
The effects of plyometric training and basic sports skills upon the strength of large muscles and small muscles and coordination between hands and eyes of pre-primary students of Ban Poh Mor School (Promtepratbamrung) Amphur Hat-Yai Songkhla Province

: ชื่อผู้วิจัย นางปริศนา รัตนะ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ปฐมวัย
: ปี 2553
: 901

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด