ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Proposed Policy for the Internationalization Development for Producing Graduates at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Campuses in North East of Thailand

: ชื่อผู้วิจัย ธนู ศรีทอง
: อุดมศึกษา
: ปี 2559
: 16

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความคาดหวังต่อความเป็นนานาชาติของการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อจัดทำและพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และระยะที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสุรินทร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสอบถาม การสนทนากลุ่มเฉพาะ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการประชุมพิจารณา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา ที่มีต่อความเป็นนานาชาติของการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านปัจจัยพื้นฐานการผลิตบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นความคาดหวังที่มีต่อความเป็นนานาชาติของการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิจัยเป็นฐาน และควรพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ การผลิตบัณฑิตและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามลำดับ
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิลัยทัศน์ การจัดการศึกษาว่า ภายในปี พ .ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตว่า มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยดำเนินงานพันธกิจการผลิตบัณฑิต 4 พันธกิจ ได้แก่ พันธกิจที่ 1) การดำเนินการด้านทรัพยากรการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 9 เป้าหมาย 48 กลยุทธ์ 48 ตัวชี้วัด พันธกิจที่ 2) การดำเนินการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 8 กลยุทธ์ 18 ตัวชี้วัด พันธกิจที่ 3) การดำเนินการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย 33 กลยุทธ์ 33 ตัวชี้วัด และ พันธกิจที่ 4) การประเมินผลกระบวนการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย 8 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด ส่วนประเด็นความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ การผลิตบัณฑิต เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ในการนำไปปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

`

ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือA Proposed Policy for the Internationalization Development for Producing Graduates at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Campuses in North East of Thailand is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.