รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
A MODEL OF STROKE COMPETENCY DEVELOPMENT FOR NURSES AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS

: ชื่อผู้วิจัย ถาวรีย์ แสงงาม
: อื่นๆ
: ปี 2560
: 13

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่ต้องการด้านโรคหลอดเลือดสมองและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยกำหนดวิธีวิจัย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องการจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่งคือ 1) จากเอกสารงานวิจัย 2) จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 3) จากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน โดยสุ่มจากพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ใช้แบบสอบถามประมาณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 คนประเมินเหมาะสมความสอดคล้องความเป็นไปได้ความถูกต้องครอบคลุม
ผลการวิจัยพบว่า
1. สมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ต้องการมี 18 ด้าน ได้แก่ คือ 1) ด้านโรคหลอดเลือดสมอง 2) ด้านโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน 3) ด้านการดูแลระบบทางเดินหายใจ 4) ด้านหัวใจและหลอดเลือด 5) ด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง 6) ด้านการฟื้นฟูสภาพหลังป่วย 7) ด้านอาการเมื่อยล้าหลังป่วย 8) ด้านการจัดท่าทางและการดูแลผิวหนังที่ถูกกดทับ 9) ด้านการควบคุมความเจ็บปวด 10) ด้านการมองเห็นและการรับรู้ 11) ด้านการสื่อสาร 12) ด้านการดูแลสุขภาพจิต 13) ด้านภาวะโภชนาการ 14) ด้านการขับถ่าย 15) ด้านเพศสัมพันธ์หลังป่วย 16) ด้านส่งต่อในการดูแลรักษา 17) ด้านการดูแลระยะยาว และ 18)ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยความต้องการในด้านวิธีการพัฒนาด้านโรคหลอดเลือดสมองในลักษณะการฝึกอบรม การฝึกงานและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและฝึกปฏิบัติ
2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งประกอบด้วยหลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย ส่วนประกอบของคู่มือ โครงสร้างของคู่มือ ระยะเวลาในการพัฒนากระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผลการพัฒนา
3. ผลการประเมินรูปแบบพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมความสอดคล้องความเป็นไปได้ความถูกต้องครอบคลุมภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

`

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลA MODEL OF STROKE COMPETENCY DEVELOPMENT FOR NURSES AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.