การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติการทดสอบและวัดผลภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
Development of an EFL language testing training syllabus to enhance secondary school teachers' knowledge & skills in classroom testing and assessment

: ชื่อผู้วิจัย ดร.อมรศรี แสงส่องฟ้า
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 183

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม และผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 จำนวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 การพัฒนาหลักสูตรดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้น คือ 1) การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2) การออกแบบและสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเน้นความสอดคล้องกับความต้องการของครูและสภาพจริงของโรงเรียน เน้นกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมระยะเวลาหลักสูตรฝึกอบรม 18 ชั่วโมง เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมของครู 2) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบวัดทักษะด้านการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ 4) แบบวัดความตระหนักที่มีต่อการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) Wilcoxon Signed Ranks Test และ One-Sample t-test การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการเขียนพรรณนาความ
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.79/ 75.96 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 และขนาดของผล (Effect Size) มีผลขนาดใหญ่มาก (D = 0.88)
2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครูมีทักษะเรื่องการวัดและการประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครูมีความตระหนักต่อการวัด และการประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.75)

`

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติการทดสอบและวัดผลภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาDevelopment of an EFL language testing training syllabus to enhance secondary school teachers' knowledge & skills in classroom testing and assessment is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.