การบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Adhocracy Educational Administration in Basic Educational School under The Secondary Educational Service Area

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2559
: 860

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 กำหนดองค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดประมาณค่า กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 255 คน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 85 โรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมข้ามกลุ่มงาน 3) สร้างโอกาสการเป็นผู้นำ 4) การประเมินความสำเร็จ 5) เอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 6) ทีมงานสร้างสรรค์ 7) การสร้างแรงจูงใจ 8) การบริหารนวัตกรรม 9) การคิดนอกกรอบ 10) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 11) การสร้างคลังสมอง และ 12) ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
2. แนวทางการบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีจำนวนทั้งหมด 180 แนวทาง

`

การบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาAdhocracy Educational Administration in Basic Educational School under The Secondary Educational Service Area is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

งานวิจัยล่าสุด