การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Activities Development in Consequence of the Voluntary-psyche Self-sufficiency Economic Philosophy

: ชื่อผู้วิจัย นายบรรชร กล้าหาญ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2552
: 562

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-