การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบมัลติมีเดียด้วยเทคนิคสถานการณ์จำลองวิชาระบบไอซีที
The Development of Multimedia Web-Based Instruction Using Simulation Technique on ICT System

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 958

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-