แอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์ตรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
Foot photo analysis application for diabetes people.

: ชื่อผู้วิจัย ภัทรมน พันธุ์แพง
: อื่นๆ
: ปี 2563
: 1928

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์ตรวจเท้าด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์ตรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 2) ศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์ตรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อใช้สำหรับการสำรวจดูเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และบันทึกภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน แล้วบันทึกทำงานตามรายการหน้าที่ของอุปกรณ์สำรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยที่แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้น จะอยู่ในรูปแบบของ Native Application บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยอาศัย Library หรือ SDK ของแพลตฟอร์มนั้นๆ และพัฒนาด้วยภาษาจาวา โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 10 คน ที่เลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แอปพลิเคชันที่พัฒนามีผลประเมินคุณภาพ ที่เป็นไปตามคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ดี ประกอบด้วย ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบรูณ์ ใช้งานง่าย มีความง่ายต่อการปรับเปลี่ยน สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ มีความเข้ากันได้กับระบบที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัย แก้ไขข้อบกพร่องได้ง่าย และความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์ตรวจเท้าด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อยู่ในระดับมาก

`

แอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์ตรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานFoot photo analysis application for diabetes people. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

งานวิจัยล่าสุด