การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนากิจกรรมโครงการ พัฒนาครูประถมในมิติคู่พัฒนา
Participatory Action Research Development of Partner Elementary.

: ชื่อผู้วิจัย ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2553
: 80

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาครูประถมศึกษาคู่พัฒนาระหว่างวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ปีที่ 1-4 ในโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และนักศึกษาชั้นที่ 1-4 สาขาวิชาการประถมศึกษา ในโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ รวมทั้งสิ้น 100 คน นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและรายงานผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียนโดยสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่สอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และรู้จักค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ด้านการดำรงชีวิต พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ จริง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา เริ่มจากหอพักที่นิสิตนักศึกษาพักอาศัยมีบริการด้านสาธารณูปโภคสมบูรณ์ (ไฟฟ้า ประปา สัญญาณโทรศัพท์) และเมื่อมีปัญหานิสิตนักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนได้ สโมสรนิสิตนักศึกษาเป็นตัวแทนที่ดีในการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตนักศึกษา ด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยมีทุนสาหรับนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนอย่างพอเพียง ถึงแม้ว่าบริบทพื้นที่ของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันทั้งทางสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม และด้านทักษะอาชีพ พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ จริง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สาขาวิชาการประถมศึกษาของสถานบันมีชื่อเสียง และมีคุณภาพในการผลิตบัณฑิต ระยะเวลาในการเรียน 5 ปีมีความเหมาะสม และมีความคิดเห็นว่า เรียนคณะศึกษาศาสตร์จบแล้วมีโอกาสได้งานทำ มีหน่วยงานพร้อมรับเข้าทำงาน และสำคัญที่สุดหากเรียนจบจากสาขาวิชาการประถมศึกษาของสถาบันจะเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ

`

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนากิจกรรมโครงการ พัฒนาครูประถมในมิติคู่พัฒนาParticipatory Action Research Development of Partner Elementary. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.