การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
The Development of Factors and Indicators of Social Responsibility in Mahamakut Buddhist University

: ชื่อผู้วิจัย ดร.บุญส่ง ทองเอียง
: อุดมศึกษา
: ปี 2558
: 41

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2) ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ พระนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 358 รูป/คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามเรื่ององค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 63 ตัวชี้วัด ได้แก่ องค์ประกอบด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม องค์ประกอบด้านการสื่อสารกับสังคมและรับใช้สังคมทั่วไป องค์ประกอบด้านการสื่อสารกับสังคมและรับใช้สังคมตามหลักพุทธศาสนา องค์ประกอบด้านความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา และองค์ประกอบด้านการลดปัญหาความเสียเปรียบในสังคมโดยทุกโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

`

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยThe Development of Factors and Indicators of Social Responsibility in Mahamakut Buddhist University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.