การติดตามประเมินผล ด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของ ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2550
The Follow up Evaluation of Curriculum Administration, Teaching-learning Management and the Competency of Graduates from Saint louis College, Academic year 2005-2007

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลีวัล เลิศสาครศิริ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2553
: 386

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-