บทบาทการมีส่วนร่วมของสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไทยปี 2541-2553

: ชื่อผู้วิจัย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2554
: 727

logo onec
`

บทบาทการมีส่วนร่วมของสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาไทยปี 2541-2553 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.