การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ
DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL PROCESS TO ENHANCE THE MATHEMATICAL THINKING OF NINTH GRADE STUDENTS: APPLICATION OF DESIGN BASED RESEARCH

: ชื่อผู้วิจัย ปัทมา อนันต์
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2561
: 172

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ เปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้ กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาสมิง วิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด จำนวน 68 คน ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิด เชิงคณิตศาสตร์และกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ ตัวแปรตาม คือ การคิดเชิงคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ การสื่อสารความคิดเชิงคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง สาระหลักเชิงคณิตศาสตร์ และการนำเสนอตัวแทนความคิดเชิงคณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิง คณิตศาสตร์ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์มีการคิดเชิงคณิตศาสตร์โดยรวมและรายองค์ประกอบสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียน การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 องค์ประกอบ

`

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบDEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL PROCESS TO ENHANCE THE MATHEMATICAL THINKING OF NINTH GRADE STUDENTS: APPLICATION OF DESIGN BASED RESEARCH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.