การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY INDICATORS ON ETHICAL RESPONSIBILITIES OF UNDERGRADUATE STUDENT IN KING MONGKUT’S INSTITUTES OF TECHNOLOGY

: ชื่อผู้วิจัย มณฑา พลรักษ์
: อุดมศึกษา
: ปี 2559
: 148

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย ผู้รู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็นสรุปประเด็นสำคัญ และกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดั ได้แก่ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,500 คน วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรม Lisrel 8.53 ค่าสถิติในการพิจารณา ได้แก่ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความ กลมกลืน ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI)
ผลการวิจัย ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน จริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย 1)มุมมองปัจเจกบุคคล 2)มุมมองที่ถือเอาประโยชน์เป็นสำคัญ 3)มุมมองคุณธรรม และ4)มุมมองความยุติธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 4.01, 3.98, 3.98 และ 3.97 ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ .44, .43, .43 และ .43 ตามลำดับ แสดงว่า ข้อมูลมีการแจงแบบปกติ และมีความเหมาะสมของตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ มาก 2) โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ ต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

`

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า THE DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY INDICATORS ON ETHICAL RESPONSIBILITIES OF UNDERGRADUATE STUDENT IN KING MONGKUT’S INSTITUTES OF TECHNOLOGY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.