รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่เอื้อต่อผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนผ่านจากการศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบ
MODEL OF LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION TO FACILITATE ADULT LEARNERS TRANSITIONING FROM NONFORMAL EDUCATION TO FORMAL EDUCATION

: ชื่อผู้วิจัย สถิดาพร คำสด
: อุดมศึกษา
: ปี 2559
: 103

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ 2) สร้าง และ 3) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่เอื้อต่อ ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนผ่านจากการศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบระดับอุดมศึกษา ขั้นตอน ดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบ โดยการสนทนากลุ่ม 9 ครั้ง จำนวน 92 คน และการใช้แบบสอบถามจำ นวน 178 คน รวม 270 คนได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และตามความสมัครใจ (Volunteer Sampling) 2) สร้างรูปแบบจากผลการศึกษาความต้องการและให้ผู้เชี่ยวชาญ 11 คนประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน การนำไปปฏิบัติ และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ โดยผู้สอน ในระดับอุดมศึกษา 71 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และตามความสมัครใจ (Volunteer Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยโดยสรุป พบว่า
1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาจาก การศึกษานอกระบบแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบเรียง ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมและการบริการทางการศึกษา การบริการการศึกษา สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 2. ปรัชญา : พัฒนาเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะในการเรียนรู้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทชีวิตของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมการพัฒนาความรู้ และ ทักษะทางปัญญาเพื่อนำมาพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหา 3. การจัดการเรียนรู้ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้เรียน ส่งเสริมการพัฒนา ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการคิดและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง พัฒนาการเรียนรู้ และสร้างศักยภาพทางการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมวิธี การเรียนรู้ และทักษะการสืบค้นเชิงวิชาการด้วยตนเอง 4. ผู้สอนและผู้เรียน : ผู้สอนควรอำนวยความสะดวกและให้ กำลังใจใน การเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายและเพิ่มความรับผิดชอบในการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ และแนะนำให้ผู้เรียนถึงศักยภาพทางการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนต้องสามารถในการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ 5. หลักการ/วัตถุประสงค์ : ตอบเป้าหมายทางการศึกษาส่งเสริมการปรับตัวความยืดหยุ่นและส่งเสริมความเชื่อมั่นภายใต้ สิ่งแวดล้อมใหม่ เข้าใจในลักษณะของผู้เรียนลดความวิตกกังวลและ 6. การวัดและประเมินผล : ประเมินอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเหมาะกับช่วงวัยข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้วัดผลแบบ สะสมยืดหยุ่นสร้างการมีส่วนร่วม
2) ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน การนำรูปแบบไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และโดยผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

`

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่เอื้อต่อผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนผ่านจากการศึกษานอกระบบสู่การศึกษาในระบบMODEL OF LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION TO FACILITATE ADULT LEARNERS TRANSITIONING FROM NONFORMAL EDUCATION TO FORMAL EDUCATION is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.