การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล OSOT (One Student One Talent)
Studying on effective patters of talented developing actionist aeeording to individual differences

: ชื่อผู้วิจัย นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2554
: 1522

logo onec
`

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล OSOT (One Student One Talent)Studying on effective patters of talented developing actionist aeeording to individual differences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.