การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถพิเศษตามความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล OSOT (One Student One Talent)
Studying on effective patters of talented developing actionist aeeording to individual differences

: ชื่อผู้วิจัย นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาพิเศษ
: ปี 2554
: 952

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-