การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย “แบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
THE DEVELOPMENT OF ETHIC LEARNING FOR EARLY CHILDHOOD BY “ACTIVE SELF-LEARNING FOR LIFE AND SOCIETY MODEL” BASED ON LOCAL WISDOM AND PARENTAL PATICIPATION

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ปฐมวัย
: ปี 2552
: 1510

logo onec
`

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย “แบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วมTHE DEVELOPMENT OF ETHIC LEARNING FOR EARLY CHILDHOOD BY “ACTIVE SELF-LEARNING FOR LIFE AND SOCIETY MODEL” BASED ON LOCAL WISDOM AND PARENTAL PATICIPATION is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.