การพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้กิจกรรม Dictation เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุณีรัตน์ คงไข่ศรี
: ตำแหน่ง ครู คศ.2
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2561
: 696

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ โดยใช้ชุดฝึก Dictation และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จำนวน 48 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง (Pre-test/Post-test) จำนวน 20 ข้อ 2) ชุดฝึก Dictation จำนวน 3 ชุดฝึก 3) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 รหัสวิชา อ 31203 จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึก Dictation ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังระหว่างการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยการทดสอบค่าที (t – test ) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ระดับความพึงพอใจเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึก Dictation อยู่ในระดับดีขึ้นไป( = 4.05 และ S.D. = 0.10)

`

การพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้กิจกรรม Dictation เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.