การประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
Evaluation of Competency Based Curriculum Application in Automotive Production Management, Industrial Subject, Diploma Level 2003 (Edited 2007) of Minburi Technical College

: ชื่อผู้วิจัย นางพรสวรรค์ วินิจสร
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2553
: 717

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-