การประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
Evaluation of Competency Based Curriculum Application in Automotive Production Management, Industrial Subject, Diploma Level 2003 (Edited 2007) of Minburi Technical College

: ชื่อผู้วิจัย นางพรสวรรค์ วินิจสร
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2553
: 1042

logo onec
`

การประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีEvaluation of Competency Based Curriculum Application in Automotive Production Management, Industrial Subject, Diploma Level 2003 (Edited 2007) of Minburi Technical College is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.