หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
: ตำแหน่ง นักวิชาการ
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2559
: 10638

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย และเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางความเป็นหุ้นสุ่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย โดยมีคำถามการวิจัย 2 ประเด็นคำถามคือ 1) หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยมีหรือไม่ และ 2) จะสามารถส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทยได้อย่างไร ขอบเขตการศึกษาเน้นการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระดับการศึกษาที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญไม่เท่ากับการอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา แต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านอาชีพควรส่งเสริมตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ต้องรอให้ถึงระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการวิจัยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเป็นหลัก ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 13 คน (ภาคเอกชน 4 คน และภาครัฐ 9 คน) เพื่อนำแนวคิดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย

`

หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.