การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Learning model development of electronic media creating using computer program applied with Occupations and Technology (Computer Subject) for Students in Prathom Suksa 6

: ชื่อผู้วิจัย นายอานนท์ สายคำฟู
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2555
: 27589

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของโรงเรียน เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ดำเนินการศึกษาวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของโรงเรียน โดยการศึกษาเอกสาร ศึกษาดูงาน การสอบถามครูผู้สอน การสังเคราะห์ผลงานวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และสอบถามความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โดยการสร้างรูปแบบและนำรูปแบบที่สร้างไปตรวจสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กับรูปแบบการสอนอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 คน โดยการสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 10 คน ตรวจสอบความเป็นได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีผลงานระดับชาติ จำนวน 5 คน ตอนที่ 3 การทดลองหาประสิทธิผลการใช้รูปแบบฯ ประชากรที่ทำการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 231 คน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และทำการสอบถามผลการนำรูปแบบฯ ไปใช้สอนด้วยแผนการสอนตนเอง ของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน ตอนที่ 4 ประเมินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประชากรที่ทำการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 387 คน โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนต่างๆ จำนวน 10 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น

พบว่า

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในโรงเรียน ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ คือ ด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่าย ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ต้องทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และด้านบุคลากรคือครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ครูผู้สอนไม่ได้วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ทำให้นักเรียนไม่สามารถผลิตผลงานจากการเรียนรู้ได้ และการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพต้องมี การวางแผน การบริหารจัดการ การนิเทศติดตามผล ปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรภายในและภายนอก และการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ในด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ผลการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนพบว่า นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยอาศัยกระบวนการและการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นำความรู้ที่ได้มาประมวลเป็นองค์ความรู้ของตนเองและสามารถนำเสนอได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประกอบด้วยกระบวนการ 10 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เสาะหา รวบรวม ประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 คัดเลือกและตัดสินใจ ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ สร้างเนื้อหา ขั้นที่ 4 ออกแบบและวางแผน ขั้นที่ 5 มิติสัมพันธ์ ขั้นที่ 6 ศึกษาการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ขั้นที่ 7 ปฏิบัติการสร้างผลงาน ขั้นที่ 8 ตรวจสอบและทดลองใช้ ขั้นที่ 9 ปรับปรุง ขั้นที่ 10 เผยแพร่และนำไปใช้

ตอนที่ 3 การทดลองหาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีความเหมาะสมมากในทุกด้านได้แก่ ด้านบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ ทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ และการมีสวนรวมของชุมชน

สำหรับนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) นักเรียนแสดงความคิดเห็นในระดับเหมาะสมมากทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และด้านคุณภาพการเรียนรูตามสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ตอนที่ 4 ประเมินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนในโรงเรียนต่างที่ได้นำรูปแบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูได้แสดงความคิดเห็นเหมาะสมมากในทุกด้าน ได้แก่ ดานการบริหาร ดานบุคลากร ดานหลักสูตร ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ดานการเงิน ดานวัสดุอุปกรณ และดานการวัดผลประเมินผลและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล

`

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Learning model development of electronic media creating using computer program applied with Occupations and Technology (Computer Subject) for Students in Prathom Suksa 6 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.