รายงานการวิจัย แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573

: ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.สุชีรา มะหิเมือง
: ตำแหน่ง -
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2559
: 27519

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัย เรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ คือ (1) วิเคราะห์ความสำเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ (2) เปรียบเทียบความสำเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ และ (3) เสนอการสร้าง

ภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573 โดยใช้การวิจัยเอกสาร (documentary research) ด้วยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพแบบหลายกรณี และมีการทวนสอบความคิดเห็นโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษายึดตามประเด็นที่มีนํ้าหนักสูงของ SEAMEO และผลการวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ข้อสรุปประเด็นสำคัญที่เป็นขอบเขตในการศึกษา ได้แก่ ระบบบริหารการศึกษา หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษา การศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฝึกหัดครู ร่วมกับการพิจารณาแนวคิดกระแสโลกในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วาระการศึกษาหลัง ค.ศ. 2030 ของยูเนสโก ปฏิญญาอินชอน และ

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมนอกจากนี้ การสร้างภาพอนาคตนั้น ได้ยึดหลักการของ Ogilvy & Schwartz (2006) คือ (1) มีจุดสำคัญที่เป็นกรอบการตัดสินใจ (2) เค้าโครงเรื่องที่ง่าย กระชับ สามารถเข้าใจและสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้ดี (3) หลีกเลี่ยงเค้าโครงเรื่องที่มีความน่าจะเป็นสูง (4) ยึดประเด็นสำคัญในการเขียนบรรยาย

เค้าโครงที่มีความสมเหตุสมผล แต่มีจินตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์ (5) จำนวนภาพอนาคตที่เสนอไม่มากเกินไป ที่เหมาะสมประมาณ 4 ภาพ (6) ใช้ชื่อเรื่องของภาพอนาคตที่ติดหู และกระทบใจ และ (7) ให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงเป็นเจ้าของภาพอนาคต เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันให้เห็นผลในเชิงปฏิบัติการ สำหรับแหล่งข้อมูลที่ให้แนวคิดสำคัญของการศึกษาครั้งนี้ได้จากการเรียนรู้นโยบาย และวิธีทำงานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาอยู่ใน 20 ลำดับแรกของโลกติดต่อกัน ในที่นี้ได้เลือกประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

`

รายงานการวิจัย แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.