ผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ในการอ่าน และความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Effect of Using KWL- Plus Reading Activities for Developing Reading Comprehension and Summarizing Ability of M.3 Students

: ชื่อผู้วิจัย ปนัดดา มณีจักร
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2551
: 2825

logo onec
`

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจ ในการอ่าน และความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3The Effect of Using KWL- Plus Reading Activities for Developing Reading Comprehension and Summarizing Ability of M.3 Students is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.