ผลสำรวจทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
Survey Research on Future Skills of Thai Learners in School-age and Adolescence.

: ชื่อผู้วิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2565
: 201

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

ผลงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ (1) ศึกษาทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยช่วงวัยและวัยรุ่น (2) สร้างและพัฒนาแบบทดสอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตของคนไทยช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นตามบริบทของประเทศไทย (3) วิเคราะห์และประเมินผลคะแนนทดสอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตของคนไทยช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นตามบริบทของประเทศไทย และ (4) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตของคนไทยช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น

ผลการวิจัยเชิงสำรวจทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ใน 3 ทักษะ ได้แก่ (1) ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) (2) ความฉลาดรู้ (Literacy) และ (3) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีเนื้อหาครอบคลุมถึงนิยาม องค์ประกอบ เป้าหมายการวัด การประเมิน การวิเคราะห์ค่าคะแนน 3 ทักษะและ 2 ช่วงวัย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ ตัวแปรเพศ กลุ่มตัวแปรสถานศึกษา กลุ่มตัวแปรสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และกลุ่มตัวแปรพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบทั้ง 3 ทักษะและ 2 ช่วงวัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมทักษะทั้ง 3 ทักษะและ 2 ช่วงวัย

ผลการวิจัยพบว่า ช่วงวัยเรียนผลประเมินความฉลาดรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) และความฉลาดรู้ (Literacy) ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับปานกลาง ช่วงวัยรุ่นผลประเมินความฉลาดรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับดี ความฉลาดรู้ (Literacy) ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับปานกลาง การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผลประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานทั้ง 3 ทักษะของ 2 ช่วงวัย พบว่า ตัวแปรสถานศึกษา ได้แก่ สังกัด ที่ตั้ง ขนาด และตัวแปรสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ต่างส่งผลต่อค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานของทั้ง 3 ทักษะ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

`

ผลสำรวจทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นSurvey Research on Future Skills of Thai Learners in School-age and Adolescence. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.