ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน: ผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนา
Learners’ Essential Soft Skills for Life and Work: Study Results and Development Guidelines

: ชื่อผู้วิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: การศึกษาตลอดชีวิต (ไม่แบ่งระดับ)
: ปี 2565
: 199

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ข้อ คือ (1) ศึกษา วิเคราะห์ ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน และ (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน

วิธีดำเนินการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)

จากบทความทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะดังกล่าวก่อนเข้าสู่การทำงานใน 3 ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อผลผลิตที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทในการพัฒนากำลังคนและ/หรือจ้างแรงงานในภาคเศรษฐกิจหลักดังกล่าวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ใน 2 ประเด็น คือ ข้อคิดเห็นที่มีต่อทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานสำหรับผู้เรียน และการจัดอันดับความสำคัญทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน และขั้นตอนที่ 3 คือการกลั่นกรองผลการวิจัยที่ได้จากข้อ (1) และ (2)

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบว่า 5 อันดับทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน

ใน 3 ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ คือ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ มี 3 ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานสำหรับผู้เรียน คือ (1) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) (2) ทักษะทางสังคม (Social Skills) และ (3) ทักษะเชิงวิธีการ (Methodical Skills)

`

ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft Skill) สำหรับผู้เรียน: ผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาLearners’ Essential Soft Skills for Life and Work: Study Results and Development Guidelines is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.