รายงานการศึกษาผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

: ชื่อผู้วิจัย นางสาว ศมณณ์ญา บุญประสพ
: ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2565
: 485

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพคู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการศึกษาเรียนรวมที่มีต่อคู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 4) เพื่อศึกษาผลการนิเทศจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการศึกษาเรียนรวม ที่มีต่อการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จำนวน 29 แห่ง รวม 58 คน มาจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นชั้นในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวม เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ มีค่าความยาก 0.40-0.63 ค่าอำนาจจำแนก 0.40-0.80 และค่าความเชื่อมั่น 0.91 และแบบทดสอบเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม เป็นแบบทดสอบแบบ ถูก-ผิด (True-false) 25 ข้อ มีความยาก 0.40-0.67 ค่าอำนาจจำแนก 0.33-0.73 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 18 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก 0.35-0.61 และค่าความเชื่อมั่น 0.87 4) แบบประเมินผลการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา จำนวน 8 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 0.80-1.00 และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวม มีค่าอำนาจจำแนก 0.38-0.63 และค่าความเชื่อมั่น 0.92 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR -20 และการทดสอบ t-test แบบ Dependent samples

ผลการศึกษาพบว่า

1. คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาทุกด้าน ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ของคู่มือนิเทศ ด้านเนื้อหาสาระของคู่มือนิเทศ ด้านขั้นตอนแนวทางการดำเนินการนิเทศ ด้านการใช้ภาษา ด้านการพิมพ์และรูปเล่มของคู่มือ และการนำไปใช้ประโยชน์

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พบว่า ผู้บริหารและครูรับผิดชอบโครงการมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการที่มีต่อคู่มือนิเทศ การจัดการศึกษาเรียนรวมของครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, SD = 0.46)

4. ผลการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยรวมสถานศึกษามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, SD = 0.58)

5. ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการที่มีต่อการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, SD = 0.59)`

รายงานการศึกษาผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.